Nadasurabhi Cultural Association located in Koramangala, Bangalore is in the forefront of promoting Classical Carnatic Music. Nadasurabhi conducts the highest quality music concerts every month and a week-long Annual Festival in November, free of charge to all rasikas. Our other events include a youth festival, Thyagaraja and Purandaradasa Aradhana, and music competitions for children.

EMail Print

Nadasurabhi Annual Music Festival-2017

When:
31.10.17 - 5.11.17 06.00 pm
Where:
New Auditorium, St.John's College of Nursing - Koramangala, Bangalore.Map

Click photo to enlarge

Description

Nadasurabhi Annual Festival 2017 

A HUGE SUCCESS

All song lists taken from the blog of Sri.K.P.Jayan

31st October 2017


Vocal : Abhishek Raghuram

Violin : Vittal Ramamurthy

Mrudangam : Sai Giridhar

Morsing : M Gururaj

List:

01 sarasUDa ninnE kOri (varNam) – sAvEri – Adi – Kottavasal Venkataramana Iyer  ( O )

02 vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam –  Dikshitar ( S )

03 mariyAda gAdayya – bhairavam – dEshAdi – Thyagaraja

04 nAkabhaya varamosagi – nAtakurinji – rUpakam – GNB  ( A,N )

neraval @ ‘rAga tALa rasabhAva rakti bhakti paripUrita ‘

05 ninnu jeppa kAraNamEmi – mandAri – Adi x 2 – Patnam Subramanya Iyer ( A,S )

06 vinatA suta vAhana shrI ramaNA – jayantasEna – Thyagaraja ( A,S )

07 RTP – dharmavati – Adi x 2 , pUrvAngam in chaturashra and uttarangam in khanda , @ samam

tAnam in dharmavati , chakravAkam(shrutibhEdam) and malayamArutam

pallavi line ‘pAlincu bangAru kAmAkSi, bhagavati guNavati dharmavati

Pallavi in dharmavati and once in hEmavati

rAgamAlika swaras in dharmavati , aThANa and sindhubhairavi

07b  tani Avartanam

08 alarshara paritApam – suruTTi – Swathi Thirunal

09 tappu nODadE bandayyA – tilang – Purandara Dasa

10 mangaLam – saurAStram – Thyagaraja
1st November 2017Vocal : Sanjay Subrahmanyan

Violin : S Varadarajan

Mrudangam : Neyveli Venkatesh

Ganjira: G Guruprasanna

List:

01 inta chAlamu sEyaka (varNam) – kAmbOji – aTa – Pallavi Gopala Iyer

02 kari kaLabhamukhAm – sAvEri – Eka? – Dikshitar ( S )

03 shrI pArvati paramAidvaita shivE – shrI – aTa – Kunrakudi Krishna Iyer

04 kaNDE kaNDE svAmiya bEDikoNDE – kannaDa – mishra chAp – Purandara Dasa ( A )

05 enta vEDukoNDu rAghavA – sarasvati manOhari – Adi – Thyagaraja ( N,S )

neraval & swara @ ‘cinta dIrcuTakenta mODirA antarAtma nA centarAka nEn-‘

06 tAyE ezhaipAl – bhairavi – Adi – Papanasam Sivan ( A,N,S,T )

neraval & swara @ eNNAda eNNamellAm eNNi eNNi eTTAda pErAsai kOTTai kaTTi’

07 Anandavalli – nIlAmbari – Adi x 2 – Swathi Thirunal

08 RTP – cHAyA ranjani – vilOma chApu x 4 repeats

pallavi line : ‘enkaL kulathinamudhE shrI rAmA tALElO’

rAgamAlika swaras in shankarAbharanam, aThANa, mukhAri, hamsAnandi

09 mannipugazh kOsalai tAn- rAgamAlila – rUpakam – Azhwar

10 ghaNTAmaNi ADudu – kAnaDa – Adi – Gopalakrishna Bharati

11 viruttam( vizhikku tuNAi) – ?,sahAna , behAg, jOnpuri

muruganai bhaji manamE – jOnpuri – Papanasam Sivan

12 mangaLam – saurAStram – Thyagaraja
2nd November 2017


Vocal : Kunnakudi Balamuralikrishna

Violin : H M Smitha

Mrudangam : Arjun Kumar

Ghatam : Ranganatha Chakravarthy

List:

01 Era nApai ( varNam) – thODI – Adi – Patnam Subramanya Iyer

02 iLalO praNatArthi – aThANa – Adi – Thyagaraja ( S )

03 mAyammA yani nE – Ahiri – Adi – Shyama Shasthry

04 paridAnamichitE – bilahari – khaNDa chApu – PAtnam Subramanya Iyer ( A,N,S )

neraval & swara @ ‘rokkamicchuTakunE mukkaNTi celukAnu’

05 teliyalEru rAmA – dhEnuka – Adi – Thyagaraja

06 shrI kAntimatim – hEmavati – Adi x 2  – Dikshitar ( A,S,T )

07 RTP – laLita – tisra tripuTa x 2 , 1/2 beat eDuppu

pallavi line ‘ trilOka mAtA nannu brOvu laLitAmbA’

rAgamalika swaras in kAnaDa,hamIrkalyANi,nIlAmbari, Ahiri, sahAna, kadanakutUhalam?’

08 thillAna – dhanAshrI – Swathi Thirunal

09 tirupugazh ( Erumayil) – suruTTi

10 mangaLam – saurAStram – Thyagaraja

3rd November 2017


Violin : Vid Kanyakumari

Violin Support : Vittala Rangan

Mrudangam : Anoor Ananthakrishna Sharma

Ganjira : Vyasa Vittala

List:

01 ? -hamsadhwani (S )

02 sanAtana paramapAvana – phalamanjari

03 svAminAtHa paripAlayAshumAm – nAta – Dikshitar

04 lAvaNya rAma – pUrNa SaDjam – Thyagaraja ( O )

05 gAnamUrtE – gAnamUrti – Thyagaraja ( A,S )

06 shrI vishvanAtham bhajEham – chaturdasha rAgamAlika – Dikshitar

07 vijayAmbikE – vijayanAgari – Muthaiah Bhagavathar ( A,S )

08 heccarikagArA rA – yadukula kAmbOji – Thyagaraja

09 shrI krSNam bhaja mAnasa – thODi – Dikshitar ( A,t,N,S,T)

neraval & swara @ shankha cakra gadA padma

rAgamAlika swaras in ??, kApi,rEvati,valaji?

10 muraLIdhara gOpAla – mAND – Periyasamy Thooran

11 krSNA nI bEganE bArO – yamuna kalyANi – Vyasaraya ( S )

12 rAmachandru nipuDu raghuvIruDu – dvijAvanti – Annamacharya

13 venkaTAchala nilayam – sindhubhairavi – Purandara Dasa ( O )

14 bhAgyAda lakSmi bAramma – madhyamAvati – Purandara Dasa

15 hari nInE gati endu – karNaranjani – Purandara Dasa

16 mangaLam – saurAStram

4th November 2017

 

Vocal : Malladi Brothers ( Sriram Prasad&Ravikumar)

Violin : Nishant Chandran

Mrudangam : Tumkur Ravishankar

Ghatam : S N Narayana Murthy

List:

01 ninnE kOriyunnAdE (varNam) – kAnaDa – Adi – Pallavi Gopala Iyer ( A,S )

02 pancamAtangamukha – malahari – rUpakam – Dikshitar  ( O,S )

03 adE cUDare mOhana rUpam – mOhanam – Adi – Annamacharya ( A,S )

04 nADaDina mATa – janaranjani – Mishra Chap – Thyagaraja  ( N,S )

neraval & swara @ talaku vaccina bAdha talapAgaku sEtu’

05 ninna nODi dhanyanAdenO – pUrvikalyANi-rUpakam- Purandara Dasa ( A,N,S )

neraval & swara @ ninna nODi dhanyanAdenO hE shrInivAsa

06 shLOkam ( gAngEyam vahnigarbham) – mukhAri  ( O )

kaNNAra kaNDEnE kadirvElanai – mukhAri – Adi – Neelakanta Sivan

07 mahitA pravrddhA shrImati – kAmbOji – tishra triputa – Thyagaraja (A,N,S,T)

neraval & swara @’ mahita pravrdhha shrImati guha gaNapati janani’

08 jAnaki ramaNa – kApi – Adi – Vanamala jIyar ( O )

09 bhaja bhagavantam ramaNam kAntam – rAgamAlika – Lakshmana Kavi ( O-dEsh)

10 shrIrAma jayarAma shrngArarAma- yadukulakAmbOji – Khandachap – Thyagaraja

11 shiva shiva bhava sharaNam – saurAStram – Adi -Narayana Theertha

12 shLOkam ( mangaLam kOsalEndrAya) – madhyamAvati
5th November 2017 -10 amVocal : T S Sathyavathi

Vocal Support : Archana Bhoj

Violin : Nalina Mohan

Mrudangam : Tumkur Ravishankar

Ghatam : N Gurumurthy

Theme : Lecture Demonstration + Concert on the compositions of Harikeshanallur Muthaiah Bhagavathar

Om tat puruSAya (shLokam)

01 mahiSAsura mardini ( varNam) – AndOlika – Adi

02 thillAna ( uDanata tana ) – hamIr kalyAni   ( ta na na na na na  na na na  – 8 mAtra at Shadjam)

03 thillAna ( dhIm tana na na na dhiraNA) – vasanta – khaNDa Eka

04 kALarAthri svarUpiNi –  Urmika

05 jAlandhara supIThasthE – valaji

06 ratna kancuka dhAriNi – kAmbOji

07 bhairavi paramEshvari – bhairavi

08 madhurApura nAyikE – chakravAkam

09 chakra rAja rathruDE – dharmavati

10 charAcharE jagad rUpE – nAyaki

11 shrI shivE jaya vaibhavE – AbhOgi

12 tappu mannisO tAyE mahAmAyE – mAyapradIpam

13 dEvi shrI mahAlakSmi dInapAlE rakSisO – harinArAyaNi (S )

14 sArasamukhi sakalabhAgyatE – gauDamalhAr

15 vijayAmbikE – vijayanAgari

16 mAtE malayadhwaja ( daru varNam) – khamAs

17 siddhivinAyakam – mOhanakalyAni  – anuswram ‘m’ comes through out the composition.

18 rAja rAjArAdhitE – nirOSTha

19 jaya mahiSAsuramardini – hamsadhwani

Concert

01 sudhAmayi – amrtavarSiNi – rUpakam – HMB ( O,S )

02 vAnca tOnu nA – karNaranjani – Adi tishra gati – HMB ( A )

03 Adityam dEvAdi dEvam – mAyAmALavagauLa – Adi x 2 – HMB ( A,N,S,T )

neraval & swara @ ‘sakala charAchara karma sAkSinam’

04 shrI AnjanEya jagadEka vIrA – jhunjutti – Adi – HMB

05 shLOkam ( mangaLam kOsalEndrAya) – madhyamAvati

5th November 2017. 6 pm.Vocal: T.V.Sankaranarayanan

Violin: B.Raghuram

Mridangam: H.S.Sudhindra

Ghatam: Omkar G Rao


01. Virutham - SudaroLiye potri - Saranu Benakane - Bilahari -Swaram

02. Ramabhi Rama- Darbar

03. Valli nayaka neeve- Shanmukhapriya. R,N and S

04. Yethuta neela - Sankarabharanam R,S

05. Thani

06. Jaalandara - Valaji

07. RTP- Hamsanandi

Needu mahima pogada tharama . Ragamalika swaram

08. Virtham- Behag - Paal ninainthoottum. - Aadum chidambarame

09. Virutham- Revathi- Ini arindhen eesarkkum.- Neene doddavanu

10. Mangalam- Pavamana


Invitation


Nadasurabhi is pleased to announce its Annual Music Festival programme for 2017. The grand event is from the 31st October to 5th November 2017. As in the past few years, it will be held in the College of Nursing Auditorium at the St.John's Medical College Campus opposite Koramangala BDA Complex.

This event as well as all programmes during the year are offered free of charge to all music lovers. These are being financed primarily by voluntary donations from individuals and organisations. We solicit your financial support once a year prior to the Annual Festival. Please find below an Appeal for donations. You may transfer your donations by NEFT with intimation regarding details of the donor to nadasurabhi at gmail.com. Alternatively you can copy the form below, print out and send along with your cheque to our office address . This will help us to issue the receipts to the donors. All donations to Nadasurabhi enjoy exemption under 80G of I.T.Act. Kindly donate generously and help us to continue with the cultural service in the years to come.

ENTRY FREE.  ALL ARE WELCOME

Entry is free for all Nadasurabhi Programmes.

Donations to Nadasurabhi are entitled for exemption under Section 80G of I.T.Act.